« Takaisin

Peppi: Opintojaksokuvauksen täyttöohje (Opettajien ohje)

Linkit opintojaksokuvauksen kenttien kuvauksiin:


Perus- ja kuvaustiedot

Opintojakson perus- ja kuvaustietojen välilehdellä määritellään opintojakson perustiedot.

 • Sivun ylälaidasta löytyvää Muokkaa -painiketta napsauttamalla pääsee tekemään tietoihin muokkauksia.
 • Opintojakson voi kopioida painikkeesta Kopioi.
 • Lataa PDF -painike luo opintojaksosta pdf-muotoisen tiedoston haluamallesi tulostuspohjalle. Tulostuspohjat vaihtelevat korkeakoulukohtaisesti.
 • Voit myös tarkastella opintojakson vanhoja versioita, vertailla niitä tai palauttaa opintojakson vanhan version työversioksi Versiot-painikkeesta. Valitse pudotusvalikoista haluamasi versiot tarkasteluun. Napsauttamalla tämän jälkeen Näytä versiot -painiketta, järjestelmä näyttää valitsemasi versiot rinnakkain vertailemista varten ja ilmoittaa korostusvärillä versioiden eroista. Jos haluat palauttaa opintojakson vanhan version, napsauta version tietojen vierestä Palauta-painiketta.

Perustiedot

Jakson perustietoja ovat mm. nimi, tunnus sekä laajuus opintopisteissä (min-max). Lähtökohtaisesti vain nimi sekä tunnus ovat pakollisia kenttiä, mutta korkeakoulukohtaisesti voi olla useampia kenttiä määritelty pakollisiksi esim. pääkäyttäjän luomien sääntöjen kautta. Myös se voi vaihdella, mitä kenttiä näkymässä on. Alla yksi esimerkki perustietojen kentistä.

 • Voit määrittää opintojaksolle useita tutkinto-ohjelmia, luokitteluita ja opetuskieliä.

  • Kun kirjoitat valintakenttään vähintään kaksi merkkiä, järjestelmä avaa pudotusvalikon, jossa on mahdollisia vaihtoehtoja. Kun valitset jonkin vaihtoehdon, järjestelmä sisällyttää sen valintakenttään.

  • Jos haluat lisätä toisen vaihtoehdon, käytä valintakenttää uudestaan.

  • Jos haluat poistaa vaihtoehdon valintakentästä, napsauta vaihtoehdon edessä olevaa rastia.

Kuvaustiedot

Kuvaustiedoissa tarkoitus määritellä tarkemmin opintojakson sisältö, sen osaamistavoitteet sekä esim. tietoa suoritus- tai toteutustavoista.

Arviointi

Arviointi-osiossa määritellään ensin se, mitä asteikkoa jaksolla käytetään, sekä se, mitkä ovat jakson arviointikriteerit.

Liitokset opetussuunnitelmiin ja erillisiin opintokokonaisuuksiin

Tämä osio kuvaa sitä, mihin opintojakso on liitettynä. Samat tiedot ovat näkyvissä myös omalla välilehdellään.

Tarkistus

Tässä määritellään, tarvitaanko kyseisellä jaksolla kielen ja/tai sisällön tarkistusta. Toiminto ei ole käytössä kaikissa korkeakouluissa.

Kommentti

Kommentti-osio näyttää virkailijan kommentit ko. opintojakson tietoihin liittyen. Kommenttikentän sisältö ei välity opiskelijoille tai opinto-oppaaseen.


Opintojaksokuvaus

1.) Suomenkieliset tutkinto-ohjelmat

 • Jos opintojakso toteutetaan suomeksi, niin opintojaksokuvaus kirjataan suomeksi suomenkielisiin kenttiin (vasen puoli) ja englanniksi englanninkielisiin kenttiin (oikea puoli).
 • Jos opintojakso toteutetaan englanniksi (kuuluu englanninkieliseen opetustarjontaan), niin opintojaksokuvaus kirjataan englanniksi opintojaksokuvauksen englanninkielisiin kenttiin (oikea puoli). Lisäksi suomenkieliseen nimi-kenttään kirjataan opintojakson englanninkielinen nimi. Muut suomenkieliset kentät jätetään tyhjiksi.

2.) Englanninkieliset tutkinto-ohjelmat

 • Englanninkieliset opintojaksokuvaukset kirjataan opintojaksokuvauksen englanninkielisiin kenttiin (oikea puoli). Lisäksi suomenkieliseen nimi-kenttään kirjataan opintojakson englanninkielinen nimi. Muut suomenkieliset kentät jätetään tyhjiksi.

Opintojakson koodi

Jos opetussuunnitelmaan sisällytetään jo olemassa olevia opintojaksoja (jotka on kopioitu aiemmasta opetussuunnitelmasta), niin opintojakson koodi pysyy samana ja sitä ei muuteta. Opintojakson osaamistavoitteisiin ja sisältöihin voidaan kuitenkin tehdä tarvittaessa pieniä muutoksia ja tarkennuksia. Huomioitavaa on, että olemassa oleviin opintojaksoihin tehtävät muutokset periytyvät myös aikaisempien vuosien opetussuunnitelmiin mikäli opintojakso on samalla koodilla opetussuunnitelmissa. Mikäli muutosten ei haluta periytyvän, niin luodaan täysin uusi opintojakso uudella koodilla.

Uusi opintojakso uudella koodilla luodaan seuraavissa tilanteissa:
1.) olemassa olevan opintojakson sisältö muuttuu olennaisesti ja muutosten ei haluta periytyvän aiemman vuoden opetussuunnitelmaan
2.) olemassa olevan opintojakson nimi tai laajuus muuttuu
3.) tehdään sisällöltään täysin uusi opintojakso

Uusissa opintojaksoissa käytetään Peppi koodi-listan mukaisia koodeja. HUOM: opintojaksokoodit on muutettu ISCED-luokituksen mukaisiksi. Opintojakson tunnus-kenttään täytetään vain koodin kaksi ensimmäistä merkkiä, esim. Bioanalytiikan tutkinto-ohjelmassa uusien opintojaksojen koodin alkuosa on OB. Peppi kooditusperiaatteet.

Uudet opetussuunnitelmat voivat näin ollen sisältää sekä vanhoja että uusia opintojaksokoodeja. Vanhat koodit poistuvat ajan myötä.


Opintojakson nimi (suomeksi ja englanniksi)

Kenttä on pakollinen.

Kentän suosituspituus on max 50 merkkiä.

Opintojakson nimi kirjoitetaan suomeksi ja englanniksi. Opintojakson englanninkielinen nimi kirjoitetaan siten, että pääsanat kuten substantiivit, verbit ja adverbit kirjoitetaan isoilla alkukirjaimilla, mutta prepositiot (esim. in, of, on, at, by) ja artikkelit (a, an, the) pienillä alkukirjaimilla, paitsi jos ne esiintyvät opintojakson nimessä ensimmäisenä sanana.


Luokittelu

Kentässä on mahdollista määritellä onko opintojakso pakollinen, vaihtoehtoinen vai vapaasti valittava. Mikäli opintojakso sisältyy useampaan tutkinto-ohjelmaa ja on toiselle pakollinen ja toiselle vaihtoehtoinen, niin kenttä jätetään tyhjäksi.


Osaamistavoitteet / Learning Outcomes

Kenttä on pakollinen.

Osaamistavoitteet kuvaavat opiskelijan tiedollisia (opiskelija ymmärtää) ja taidollisia/toiminnallisia (opiskelija osaa) oppimistuloksia, joiden saavuttaminen on opintojakson suorittamisen perusteena. Osaamistavoitteet tulee olla yhdistettävissä opintojaksoon liittyviin osaamisalueisiin.

Osaamistavoitteet ovat konkreettisia ja selkeitä niin, että niiden saavuttamista on helppo arvioida. Selkeät osaamistavoitteet auttavat valitsemaan tarkoituksenmukaiset opetusmenetelmät. Opiskelijan kannalta on tärkeää, että käytetyt ilmaisut ovat kiinnostavia, kuvaavia ja oppimiseen motivoivia.

Osaamistavoitteet kertovat mitä opiskelija osaa opintojakson suorittamisen jälkeen. Osaamistavoitteet kirjoitetaan opintojakson vaativuustason mukaisesti, eli käytetään vaativuustasoa kuvaavia verbejä.

Osaamistavoitteet voidaan kirjoittaa joko lauseen muotoon tai luettelona alla olevien esimerkkien mukaisesti.

Esim. 1:

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa kertoa erilaisista parametrisista testeistä, ja hän osaa valita joukosta sopivan testin eri mittaustilanteissa. Opiskelija osaa myös käyttää tarvittavia mittausvälineitä testien suorittamiseksi. Lisäksi opiskelija osaa antaa esimerkkejä ja esitellä tarkemmin jonkun tuoreen tieteellisen parametrisen mittaustutkimustuloksen. Opiskelija osaa keskustella myös muista keskeisesti aiheeseen liittyvistä tieteellisistä julkaisuista käyttäen alan tieteellisiä termejä.

Esim. 2:

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa

– kertoa erilaisista parametrisista testeistä
– valita joukosta sopivan testin eri mittaustilanteissa
– käyttää tarvittavia mittausvälineitä testien suorittamiseksi
– antaa esimerkkejä ja esitellä tarkemmin jonkun tuoreen tieteellisen parametrisen mittaustutkimustuloksen
– keskustella myös muista keskeisesti aiheeseen liittyvistä tieteellisistä julkaisuista käyttäen alan tieteellisiä termejä.


Sisältö / Content

Kenttä on pakollinen.

Sisältökuvaus tehdään luettelonomaisesti. Sisältökuvauksessa ilmoitetaan opintojaksolla käsiteltävät ydinasiakokonaisuudet.

Sisällöllisillä ja pedagogisilla valinnoilla vaikutetaan osaamistavoitteiden saavuttamiseen.


Suoritustavat / Accomplishment Methods

Kenttä on vapaaehtoinen.

Suoritustavoista voi kertoa myös toteutussuunnitelmassa.


Toteutustavat / Execution Methods

Kenttä on vapaaehtoinen.

Toteutustavoista voi kertoa myös toteutussuunnitelmassa.


Esitietovaatimukset / Prerequisites

Kenttä on pakollinen.

Kenttään voidaan kirjoittaa esimerkiksi osallistumisen edellytyksenä olevien opintojaksojen nimet, koodit ja laajuudet. Varmistetaan, että nämä opintojaksot ovat hyväksytyssä opetustarjonnassa.

Kuvataan tiedot ja taidot, jotka opiskelijan tulee hallita ennen opintojaksoa suoriutuakseen kyseisistä opinnoista.

Jos opintojaksoon ei sisälly esitietoja, niin käytetään mainintaa ”Ei vaadittavia esitietoja/No prerequisites”.


Lisätiedot / Further Information

Kenttä on pakollinen.

Kenttään voidaan kirjoittaa opintojaksoon liittyviä erityismainintoja. Jos opintojaksoa tarjotaan muiden yksiköiden opiskelijoille, niin voidaan halutessa ilmoittaa maksimi osallistujamäärä.

Jos opintojaksoon ei liity lisätietoja, niin käytetään mainintaa ”Ei lisätietoja/Not applicable”.


Oppimateriaalit / Materials

Kenttä on vapaaehtoinen.

Oppimateriaalit voi kertoa myös toteutussuunnitelmassa.


Kurssikirjallisuus / Literature

Kenttä on vapaaehtoinen.

Kirjallisuuden voi kertoa myös toteutussuunnitelmassa.


Suositeltavat muut opinnot / Recommended Optional Programme Components

Kenttä on pakollinen ja siihen liittyvä teksti kovakoodataan kaikkiin opintojaksokuvauksiin (”Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.”).


Arviointiasteikko ja arviointikriteerit/ Assessment Scale and Assessment Criteria

Kentät ovat pakollisia. Arviointikriteerit kirjataan avoimiin kenttiin.


Linkit (arviointikriteereihin / Assessment Criteria)

Opettaja lisää linkin/linkit opintojaksolla käytettävään/käytettäviin arviointikehikkoihin. Linkkejä lisätään 1–2 opintojaksosta riippuen. Lisäksi voidaan ilmoittaa tarkemmat opintojaksokohtaiset arviointikriteerit.

Arviointikehikkolinkin lisääminen Peppiin:

1. Arviointikehikot valitaan kaikille opetussuunnitelmissa oleville opintojaksoille (vanhoille ja uusille opintojaksoille).

2. Arviointikehikkogeneraattori löytyy Pepin etusivulta ja myös osoitteesta http://pr.oamk.fi/peppi_kehikkogeneraattori/

3. Avaa arviointikehikkogeneraattori uuteen välilehteen ja jätä Peppi auki toiseen välilehteen.

4. Valitse millaisesta opintojaksosta on kyse: Klikkaa oikeaa linkkiä, esim. Amk-substanssiopintojakso. Amk-substanssiopintojaksolle valitaan myös vaativuustaso ja arvioinninkohteet.

5. Linkki arviointikehikkoon -kohdasta voit tarkastella tekemiäsi valintoja. Huomioithan, että linkki avautuu uuteen välilehteen. Voit sulkea välilehden tarkastelun jälkeen.

6. Kun olet tehnyt oikeat valinnat, kopioi valintojen perusteella arviointikehikkogeneraattori-sivun alareunaan muodostunut linkki (maalaa koko linkki ja kopioi, ctrl + c). Katso alla oleva kuva.

peppi-linkki2

Linkki ja sen kopioiminen: maalaa linkki ja kopioi se leikepöydälle.

7. Mene sitten Pepin opintojaksokuvaukseen (auki toisessa välilehdessä). Valitse opintojaksokuvauksen alussa ”Lisää linkki”. Kirjoita Nimi-kenttään ”Arviointikehikko/Assessment Framework”. Liitä kopioitu linkki Linkki-kenttään. Opintojaksolle on mahdollista lisätä 1 tai 2 arviointikehikkoa. Katso alla oleva kuva:

Peppi-linkit

Pepin linkkityökalu

8. Huomioithan, että ”Kieliopintojakso, jolla arvioidaan myös substanssiosaamista” ja ”Ammattitaitoa edistävä harjoittelu” opintojaksoille muodostuu kaksi linkkiä. Näissä tapauksissa kopioi molemmat linkit Pepin opintojaksokuvauksen linkkikenttiin yksitellen (linkki 1 ja linkki 2). Katso alla oleva kuva.

Tässä opintojaksolle on lisätty kaksi arviointikehikkolinkkiä

Tässä opintojaksolle on lisätty kaksi arviointikehikkolinkkiä

9. Arviointikehikko-linkit näkyvät www-opinto-oppaan opintojaksokuvauksessa samalla tavalla kuin aikaisemmin.

Olemassa olevan linkin korjaaminen

Olemassa olevan linkin muokkaaminen onnistuu siten, että opintojaksokuvauksen muokkausnäkymässä viet hiiren linkin päälle, jolloin saat näkyviin linkin oikeaan reunaan kaksi pikavalintaa; alempi poistaa koko linkin ja ylemmästä linkin voi korjata. (Ks. kuva alla)

peppi-linkki3

Linkin muokkaus- ja poistoikonit näkyvät oikeassa reunassa, kun hiiri on linkin päällä.

Oikean arviointikehikon valinnasta:

1.) Substanssiopintojakson arviointikriteereiden ilmoittaminen tapahtuu osaamisen arviointikehikon avulla. Amk-tutkinnon opintojaksojen osalta ilmoitetaan minkä vaativuustason kriteerejä käytetään sekä arvioinnin kohteet, esim. Opintojaksolla sovelletaan vaativuustason I kriteerejä ja arvioinnin kohteena on ammatillinen tietoperusta ja tiedonhaku. Yamk-tutkinnon opintojaksojen osalta ilmoitetaan arvioinnin kohteet (Yamk arviointikehikossa ei ole eroteltu eri vaativuustasoja). Arviointikehikot on linkitetty tietokantaan.

2.) Kieliopintojen osalta käytetään valtakunnallisia kuvauksia ja eurooppalaisen viitekehyksen kuvauksia. Ruotsin ja englannin kielten arvioinnissa sovelletaan valtakunnallisia taitotasokuvauksia ja arviointikriteerejä. Suomi äidinkielenä opintojaksoilla sovelletaan niinikään valtakunnallisia kompetenssi- ja arvosanakuvauksia. Muissa kielissä käytetään Eurooppalaisen viitekehyksen Global Scale taitotasokuvauksia ja niihin liittyviä arviointikriteerejä. Taitotasokuvaukset/arviointikriteerit on linkitetty tietokantaan.

3.) Ammattitaitoa edistävän harjoittelun arvioinnissa käytetään ammattikorkeakoulututkintoa suorittavan opiskelijan osaamisen arviointikehikkoa ja ammatillisen kasvun arviointikehikkoa. Arviointikehikot on linkitetty tietokantaan.

4.) Opinnäytetyön osalta käytetään Oamkin omia arviointikriteerejä, jotka on linkitetty tietokantaan.

 

 

.mce-content-body div.mce-resizehandle {position: absolute;border: 1px solid black;box-sizing: box-sizing;background: #FFF;width: 7px;height: 7px;z-index: 10000}.mce-content-body .mce-resizehandle:hover {background: #000}.mce-content-body img[data-mce-selected],.mce-content-body hr[data-mce-selected] {outline: 1px solid black;resize: none}.mce-content-body .mce-clonedresizable {position: absolute;outline: 1px dashed black;opacity: .5;filter: alpha(opacity=50);z-index: 10000}.mce-content-body .mce-resize-helper {background: #555;background: rgba(0,0,0,0.75);border-radius: 3px;border: 1px;color: white;display: none;font-family: sans-serif;font-size: 12px;white-space: nowrap;line-height: 14px;margin: 5px 10px;padding: 5px;position: absolute;z-index: 10001}
.mce-visual-caret {position: absolute;background-color: black;background-color: currentcolor;}.mce-visual-caret-hidden {display: none;}*[data-mce-caret] {position: absolute;left: -1000px;right: auto;top: 0;margin: 0;padding: 0;}
.mce-content-body .mce-offscreen-selection {position: absolute;left: -9999999999px;max-width: 1000000px;}.mce-content-body *[contentEditable=false] {cursor: default;}.mce-content-body *[contentEditable=true] {cursor: text;}
body {min-height: 150px}

 


Liitokset opetussuunnitelmiin ja erillisiin opintokokonaisuuksiin

Tällä välilehdellä on nähtävillä se, mihin opetussuunnitelmiin ja erillisiin opintokokonaisuuksiin ko. opintojakso on liitetty.


Vastaavuudet ja edeltävyydet

Välilehdellä Vastaavuudet ja edeltävyydet pystyy määrittelemään sen, mitkä opintojaksot vastaavat jaksoa, tai minkä jaksojen pitää olla (pakollisesti tai suositellusti) suoritettu ennen jaksoa.

 • Kun kirjoitat valintakenttään vähintään kaksi merkkiä, järjestelmä antaa mahdollisia opintojaksoja aakkosjärjestyksessä nimen mukaan. Kun valitset opintojakson, järjestelmä sisällyttää sen valintakenttään.

 • Jos haluat poistaa opintojakson valintakentästä, napsauta opintojakson edessä olevaa rastia.

 • Voit lisätä samaan valintakenttään useita opintojaksoja, joiden yhdistelmä jäsentyy kokonaiseksi vastaavuudeksi tai edeltävyydeksi.

 • Jos haluat määrittää vaihtoehtoisen vastaavuuden tai edeltävyyden, napsauta valintakentän alapuolella olevaa + tai -painiketta. Järjestelmä lisää uuden valintakentän.

 • Voit poistaa tarpeettoman valintakentän napsauttamalla sen oikealla puolella olevaa rastia.

Suoritustavat

Ominaisuus ei ole käytössä Oamkissa.


Vastuunjako ja koulutusalat (opintojaksot)

Voit tarkastella vastuunjakoa ja koulutusaloja, jotka liittyvät opintojaksolle periytyneisiin tai määritettyihin ajanjaksoihin. Oletusarvoisesti vastuunjako ja koulutusalat periytyvät ylemmältä elementiltä, mutta tarvittaessa ne voidaan määrittää myös opintojaksokohtaisesti.

 1. Valitse opintojakson välilehtivalikosta Vastuunjako ja koulutusalat.
  Järjestelmä listaa opintojaksoa koskevat ajanjaksot vastuunjakoineen ja koulutusaloineen. Jos näytön yläosassa on painikepari Käytä perittyjä tietoja ja Muokkaa vastuunjakoa ja koulutusaloja, voit valita käyttöön joko ylemmältä elementiltä periytyneet tai opintojaksokohtaiset määritykset.

  HUOMIO

  Painikkeet näkyvät vain, jos opintojakso on liitetty opetussuunnitelmaan tai erilliseen opintokokonaisuuteen, jonka vastuunjako ja koulutusalat ovat periytyneet opintojaksolle. Jos määrityksiä ei ole periytynyt, järjestelmä listaa opintojaksokohtaiset ajanjaksot.

 2. Jos haluat ottaa käyttöön periytyneiden määritysten sijaan opintojaksokohtaiset määritykset, napsauta Muokkaa vastuunjakoa ja koulutusaloja -painiketta.
  Painike muuttuu harmaaksi, ja järjestelmä ilmoittaa periytymisen muuttuneen ja listaa opintojaksolle määritetyt ajanjaksot vastuunjakoineen ja koulutusaloineen. Tämän jälkeen voit lisätä tai muokata ajanjaksoja opintojaksokohtaisesti.

 3. Lisää ajanjakso tai muokkaa olemassa olevaa ajanjaksoa: Jos haluat lisätä uuden ajanjakson, napsauta + Lisää uusi ajanjakso -painiketta.
  Järjestelmä avaa Lisää uusi ajanjakso -ponnahdusikkunan, jossa voit määrittää ajanjakson vastuunjakoineen ja koulutusaloineen. Jos haluat muokata olemassa olevaa ajanjaksoa, napsauta sen päivämäärärivillä olevaa Muokkaa-painiketta.

 4. Valitse kalentereista ajanjakson alku- ja loppupäivämäärät sekä lisää vastuunjakoa ja koulutusaloja koskevat tiedot.

 5. Napsauta yksikön, kustannuspaikan tai koulutusalan valintakenttää ja valitse haluamasi vaihtoehto pudotusvalikosta.

 6. Jos haluat määrittää useita yksiköitä tai koulutusaloja, napsauta + Lisää rivi -painiketta.

 7. Lisää jokaisella rivillä prosentuaalinen jako-osuus tekstikenttään. Järjestelmä varoittaa, jos syötettyjen jako-osuuksien summa on pienempi tai suurempi kuin 100 %. Jos napsautat Jaa tasan -valintaruutuun merkin, järjestelmä laskee yhtä suuren jako-osuuden kaikille yksiköille tai koulutusaloille.

 8. Kun olet syöttänyt tiedot, napsauta Tallenna-painiketta. Järjestelmä tallentaa tiedot ja sulkee Lisää uusi ajanjakso -ponnahdusikkunan.


Tarkistus

Opintojakson Tarkistus-välilehdellä pystyy tarkastelemaan sitä, täyttääkö opintojakso korkeakoulun omat vaatimukset, eli onko se pääkäyttäjän luomien sääntöjen mukainen.

Opintojaksoa koskevat säännöt on jaettu sääntöjoukkoihin. Kunkin sääntörivin lopussa on joko vihreä, keltainen tai punainen ikoni. Ne ilmaisevat seuraavaa:

 • Vihreä ikoni: pakollinen sääntö on läpäisty
 • Punainen ikoni: pakollista sääntöä ei ole läpäisty
 • Keltainen ikoni: suositeltu sääntö (joko läpäisty tai ei)

« Takaisin

Tämä artikkeli julkaistiin kategorioissa henkilöstölle, Oamk , OHJE, Ohjeet & tiedotteet, Peppi and tagged , . Lisää permalink suosikkeihisi. Seuraa tänne tulevia kommentteja RSS-feedin avulla. Jätä kommentti tai trackback: Trackback URL.
Kirjaudu sisälle kommentoidaksesi tätä artikkelia