« Takaisin

Peppi: Toteutussuunnitelman täyttöohje (Opettajien ohje)

Toteutuksen perustiedot

Toteutussuunnitelman perustietoihin tulee kirjata mm. vastuukoulutusosasto, tutkinto-ohjelma, toimipiste, opetuskieli ja virtuaaliosuus -tiedot. Nämä tiedot vaikuttavat Koulutushaussa (uusi opintojaksohaku), jossa opiskelijat voivat hakea Oamkin opetustarjontaa eri hakukriteereillä. Lisäksi tiedot vaikuttavat Pepin sisäisissä hakutoiminnoissa, esim. toteutussuunnitelmien haku eri kriteereillä.

Tietojen kirjaaminen on pakollista.

Toteutussuunnitelman kenttien täyttöohjeet:


Luokittelu / Type of Course

Kenttä on pakollinen.

Tässä kentässä ilmoitetaan opintojakson tyyppi; pakollinen, vaihtoehtoinen tai vapaasti valittava.


Opetuskieli / Language of Instruction

Kenttä on pakollinen.

Tässä kentässä valitaan opintojakson opetuskieli.


T&K-osuus / R&D-studies

Kenttä on pakollinen.

Tässä kentässä ilmoitetaan T&K-opintojen osuus opintopisteinä.

Tki-opintopisteet voivat syntyä hankkeessa, projektissa tai osana
yksittäistä opintojaksoa, silloin kun:

1.) mukana on ulkopuolista rahoitusta tai työelämän toimeksianto ja
kirjallinen sitoumus toimeksiannon luonteesta tai

2.) opintoihin sisältyy ongelmien ratkaisua, siten että niiden parissa
työskentelyyn liittyy tulosten raportointivelvollisuus ongelman
tarjonneelle taholle (ulkopuolinen taho / amk).


Virtuaaliosuus / Virtual Studies

Kenttä on pakollinen.

Tässä kentässä ilmoitetaan arvioitu virtuaaliopintojen osuus opintopisteinä. Virtuaaliopinnoilla tarkoitetaan aikaan ja paikkaan sitoutumatonta opintojen kokonaisuutta, joka tarjotaan tietoverkon välityksellä. AC-nauhoitteet luetaan virtuaaliopinnoiksi. Virtuaaliopintoihin voi sisältyä erilaisia ohjaus-, neuvonta- ja tenttitilaisuuksia, jotka eivät välttämättä ole virtuaalisia.


Lataa mallipohja

Lataa mallipohja -toiminnolla voit ottaa käyttöön aiemmin luomasi  Opetus ja arviointi -osuuden mallipohjan. Aiemmin luodut mallipohjat löytyvät pudotusvalikosta.

Mallipohjan tietokentät tallentuvat toteutuksen vastaaviin kenttiin heti kun otat mallipohjan käyttöön. Halutessasi voit jatkaa toteutuksen tietojen muokkaamista.

Uuden mallipohjan voit luoda Peppi-valikosta: Toteutukset >> Mallipohjat. Mallipohjaa ei ole välttämätöntä käyttää, mutta se voi säästää aikaa, mikäli opettaja hallinnoi useiden toteutusten tietoja.


Kopioi toteutussuunnitelma

Voit myös kopioida aiemman toteutuksen tiedot nyt työstämäsi toteutuksen pohjaksi. Kopioi toteutussuunnitelma -painikkeella saat näkyviin listan aiemmista saman opintojakson toteutuksista. Kopioi-painikkeella aiemman toteutuksen tiedot kopioituvat muokattavana olevan toteutuksen tiedoiksi.


Opetusmenetelmät / Planned Learning Activities and Teaching Methods

Kenttä on pakollinen.

Tässä kentässä ilmoitetaan millaisia oppimista tukevia menetelmiä opintojaksolla käytetään (opettajan suunnittelemat, opettajan ja opiskelijoiden yhdessä suunnittelemat). Opiskelijan motivaation ja aktiivisuuden edistäminen oppimistulosten saavuttamisessa on lähtökohta tarkoituksenmukaisten opetus- ja oppimismenetelmien valitsemiselle. Oppiminen ei ole tiedon passiivista vastaanottamista vaan opiskelijan omaa aktiivista toimintaa, jossa hän jatkuvasti rakentaa kuvaa maailmasta ja itsestään. Opettaja toimii opiskelijan oppimisen ohjaajana aktivoiden, kannustaen, motivoiden ja varmistaen oppimispolulla eteneminen. Opiskelijoiden mukaan ottaminen opintojen suunnitteluun edistää opiskelijoiden henkilökohtaisten tavoitteiden suunnittelua ja sitoutumista sekä vastuullisuutta osaamisen kehittymisen tunnistamiseen. Oppimiselle on oleellista, miten tietoa on tarjolla ja miten opiskelija tiedon ymmärtää. Elinikäisen oppimisen avaintaidoksi nimetään ihmisen oppimistaidot, joilla tarkoitetaan kykyä opiskella sinnikkäästi ja tavoitteellisesti sekä yksilönä että ryhmässä. Motivaatio ja itseluottamus ovat oppimistaitoja, jotka edistävät uusien tietojen ja taitojen oppimista, tiedon käsittelemistä ja sisäistämistä sekä ohjaukseen hakeutumista ja sen hyödyntämistä. Oppimistaitoihin liittyy myös opiskelijan kyky hyödyntää aiemmin opittuja asioita ja elämänkokemusta oppimisen perustana sekä taito soveltaa tietoja ja taitoja eri yhteyksissä kotona, työssä ja opinnoissa.

Opiskelijalähtöisessä oppimisprosessissa opiskelija toimii aktiivisesti ja etsii uteliaana ratkaisuvaihtoehtoja oppimisen kohteena oleville ilmiöille. Opetuksessa on tärkeää huomioida opiskelijan aikaisempien kokemusten, tietojen ja käsitysten yhteys opiskeltavaan asiaan. Opettajan tehtävänä on monipuolisten opetusmenetelmien avulla ohjata opiskelijaa yhdistämään aikaisemmin opittua tietoa uuteen opiskeltavaan asiayhteyteen. Oppimiselle on eduksi, jos oppimisympäristöt ovat monipuolisia, vaihtelevia ja kontekstiltaan sidottu aitoihin tilanne- ja toimintaympäristöihin.

Opetus- ja oppimismenetelmiä voidaan ryhmitellä muun muassa sosiaalimuodon mukaan (ryhmätyöt, parityöskentely, yksilötyöskentely), aistikanavien hyödyntämisen mukaan (puhumiseen, kirjoittamiseen, kuuntelemiseen liittyvät menetelmät), kuvien ja musiikin hyödyntämisen mukaan, toiminnallisuutta hyödyntävien menetelmien mukaan sekä mediaa ja teknologiaa hyödyntävien virtuaalisten oppimisympäristöjen mukaan. Ryhmissä työskentelyn menetelmiä ovat muun muassa porinaryhmät, reflektiiviset ryhmät, aivoriihi, väittely, roolipeli, näyttelykävely, kumuloituva ryhmä ja case-opetus. Itsenäisen työskentelyn menetelminä mainitaan oppimispäiväkirja, kirjoittamalla oppiminen ja erilaiset henkilökohtaiset oppimistehtävät. Luento on yleisesti tunnetuin opettajalähtöinen opetusmenetelmä. (Helakorpi 2010. Käsityksemme maailmasta, ihmisestä ja oppimisesta.Teoksessa Helakorpi, S & Aarnio, H & Majuri, M (toim.): Ammattipedagogiikkaa uuteen oppimiskulttuuriin; Mykrä, T & Hätönen, H. (toim.) 2010: Opas opetusmenetelmistä. Educa – Instituutti Oy. Helsinki; Rytkönen, M & Hätönen, H. 2008: Näkökulmia oppimiseen. Educa – Instituutti Oy. Helsinki; Hätönen, H. 2011: Osaamiskartoituksesta kehittämiseen II. Edica – Instituutti Oy. Helsinki.)

Esimerkkejä opetusmenetelmistä:

– aktivoiva luento
– alkukoe/-testi
– demonstraatiot
– draama
– luento
– essee
– etäopetus
– hanke
– harjoitustehtävät
– kenttätyöskentely
– kirjoitusklinikka
– klinikka
– laboraatiot
– laboratoriotyö
– laboratoriotyöskentely
– lähiopetus
– ohjatut harjoitukset
– opetusharjoittelu
– opetuskeskustelu
– opintokäynti/ekskursio
– osallistavat/toiminnalliset menetelmät
– palautekeskustelu
– projekti
– prosessikirjoittaminen
– päiväkirjatyöskentely
– referaatti
– reflektointi
– roolipeli
– ryhmäohjaus
– ryhmätentti
– seminaari
– simulaatio
– tentti/koe
– tutkimusklinikka
– tutkimusprojekti
– tutorointi
– työelämäharjoittelu
– työpaja
– verkko-opiskelu, ohjattu
– vertaisoppiminen
– yhteistoiminnallinen oppiminen
– yksilöohjaus


Aika ja paikka / Location and Time

Voit kertoa tarkempia tietoja ajankohdista ja paikoista.


Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus / Recommended or Required Reading

Kenttä on pakollinen.

Opetusmateriaali-kohdassa ilmoitetaan opintojaksolla käytettävät kirjat,
artikkelit sekä mahdollinen muu materiaali (esim. www-materiaali). Tässä kohdassa kerrotaan onko materiaali suositeltavaa vai vaadittavaa.

HUOM! Jos lisäät tähän kohtaan webbilinkkejä, tarkistathan lisäämiesi linkkien toimivuuden. Linkki kannattaakin lisätä niin, että avaat sen ensin selaimeesi ja kopioit linkit selaimesi otsikkoriviltä: Valitse linkki klikkaamalla osoitetta selaimesi osoiterivillä ja tarvittaessa paina CTRL+A, että saat valittua koko osoitteen (tällä tavalla saat mukaan osoitteen alussa on näkyvän osan, eli esim. http:// tai https://, joka tarvitaan, että linkki toimisi). Tämän jälkeen, kopioi linkki (esim. painamalla CTRL +C) ja liitä se Opetusmateriaalikenttään (esim. painamalla CTRL + V silloin, kun kursori on siinä kohdassa tekstiä, johon haluat lisätä linkin.) Kun olet tallentanut toteutussuunnitelman, tarkista vielä kaikki lisäämäsi linkit, että ne toimivat.

Englanninkielisessä kuvauksessa teoksen nimeä ei käännetä englanniksi.

Esimerkki:
Mäkinen, Ilkka. 1999. Tiedon tie: johdatus informaatiotutkimukseen. ss. 7-72. Helsinki : BTJ-Kirjastopalvelu.


Toteutuksen valinnaiset suoritustavat / Completion Alternatives

Kenttä on pakollinen.

Tässä kentässä ilmoitetaan millaisia valinnaisia ja vaihtoehtoisia työskentely- ja suoritustapoja voidaan käyttää sekä miten niistä sovitaan.

Opettajan keskeisin tehtävä on opiskelijoiden ohjaaminen, oppimisen edistäminen ja oppimisen tukeminen. Ihmiset eroavat oppimisessaan muun muassa sen suhteen, miten he käsittelevät ja vastaanottavat tietoa. Opiskelijoiden erilaiset tavat oppia ja omaksua tietoa asettaa opettajalle haasteita yksiöllisten oppimispolkujen ohjaamisessa ja tarkoituksenmukaisten oppimistulosten varmistamisessa. Oppimiselle on eduksi, jos oppimisympäristöt ovat monipuolisia, vaihtelevia ja kontekstiltaan sidottu aitoihin tilanne- ja toimintaympäristöihin. Keskeistä oppimistulosten saavuttamisessa on opiskelijan motivaation ja aktiivisuuden ylläpitäminen monipuolisten opiskelijalähtöisten työskentelytapojen kautta.

Oppimistulosten saavuttamiseen päästään useiden, erilaisten ja yksilöllisten oppimispolkujen kautta. Opiskelijalähtöisyys opettajan pedagogisessa toiminnassa näkyy opiskelijan yksilöllisten oppimistapojen ja oppimistavoitteiden kunnioittamisena ja arvostamisena. Vaihtoehtoisten pedagogisten ratkaisujen etsiminen ja löytäminen opetuksen ja ohjauksen toteuttamisessa mahdollistavat opiskelijoiden oppimisen etenemisen ja tutkinnon saavuttamisen. ( muun muassa Aarnio, H 2010: Oppijakeskeiset oppimisprosessit. Teoksessa Helakorpi, S & Aarnio, H & Majuri, M (toim.): Ammattipedagogiikkaa uuteen oppimiskulttuuriin. HAMK. Hämeenlinna).


Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö / Work Placement and Working Life Connections

Kenttä on pakollinen.

Tässä kentässä ilmoitetaan opintojaksoon liittyvä harjoittelu- ja työelämäyhteistyö. Kirjoita kuvaus tällä toteutuksella tehtävästä työelämäyhteistyöstä, esimerkiksi suunnitellut ulkopuoliset asiantuntijat, vierailut ja projektit.

Opintojaksoon voi kuulua sekä teoriaa että harjoittelua. Harjoittelu voi muodostua myös omista opintojaksoista. Jos teoria-opintojakso on kytköksissä tiettyyn harjoittelu-opintojaksoon, mainitaan se tässä kentässä. Esimerkki: Opintojakso liittyy harjoittelu-opintojaksoon O3524FT Neuroterapian harjoittelu 9op. Jos kyseessä on harjoittelu-opintojakso, niin kentässä voidaan kertoa tarkempia tietoja esim. harjoittelupaikoista ja -paikkakunnista.

Opiskelijat ohjataan kohtaamaan työelämän kehittämishaasteet jo opintojensa alkuvaiheessa. Opiskelijat oppivat reflektoimaan työelämän käytäntöjä ja etsimään kehittämiskohteita sekä niille ratkaisuvaihtoehtoja. Opettajan vastuulla on ylläpitää vuorovaikutusta työelämän kanssa, tarjota opiskelijoiden ratkaistavaksi työelämästä nousevia käytännön ongelmia yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa.

Työelämän toimeksianto voi liittyä yksittäiseen opintojaksoon, harjoitteluun tai opinnäytetyöhön. Toimeksianto on käytäntölähtöistä ja käytännön ongelmiin ratkaisuja hakevaa toimintaa, jossa opiskelijat pääsevät aitoon työelämää kuvaavaan oppimisympäristöön.

Muu työelämäyhteys voi olla esimerkiksi ekskursio eli yritys- tai työpaikkavierailu tai opintomatka, jossa opiskelijat tutustuvat työelämän käytännön ympäristöön tai sisältöön.


Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet / Exam Schedule

Tässä kentässä ilmoitetaan tenttien ajankohdat.


KV yhteydet / International Connections

Kansainvälisyysosaaminen on Oamkin yhteinen osaamisalue, joka sisältyy kaikkiin tutkinto-ohjelmiin. Tässä kentässä kuvataan, miten opiskelija voi saavuttaa/osoittaa kansainvälisyysosaamistaan tällä opintojaksolla ja millaisia toteutusmuotoja tällä opintojaksolla on kansainvälisen osaamisen osoittamiselle/edistämiselle.

Esim. opiskelija voi suorittaa tämän sisällön kv. opiskelijavaihdossa, tehtävien sisältö voi olla kansainvälisesti suuntautunutta, opintojaksolla voidaan käsitellä tai tenttiä englanninkielistä tai muun kielistä kirjallisuutta, opetus voidaan toteuttaa tai opintojakso voidaan suorittaa englanniksi, toteutuksessa voi olla mukana kv. opiskelijoita ja/tai vierailevia luennoitsijoita, opintojakson sisältö voidaan suorittaa myös osana ulkomailla suoritettavaa kaksoistutkintoa, opintojakso voidaan suorittaa kv. projektiopintoina, kansainvälisen intensiivikurssin osana tai kv. näyttönä.


Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus / Student’s Time Use and Workload

Kenttä on pakollinen.

Tässä kentässä ilmoitetaan kontaktiopetuksen määrä tunteina ja itsenäisen opiskelun määrä tunteina. Suorat AC-luennot luetaan kontaktiopetukseen (opettaja ja opiskelijat yhtäaikaisesti läsnä).

Esim.

Kontaktiopetus 16h
Itsenäinen opiskelu 65h
Yhteensä 81h

Yhteensä laskettu tuntimäärä tulee vastata opintojakson laajuutta (1op = 27h, 3op = 81h).


Sisällön jaksotus / Learning Progress

Kenttä on pakollinen.

Tässä kentässä kerrotaan opintojakson rakenne ja sisältöjen looginen eteneminen (mitä tehdään ja milloin, päivämäärät).

Tässä yhteydessä voidaan kertoa miten opiskelijan tulee toimia oppimistilanteissa, jotta osaamistavoitteet saavutetaan, esim. maininta läsnäolovelvollisuudesta, muistiinpanojen tekemisestä, valmentautumisesta ja materiaaliin perehtymisestä.

Kentässä kuvataan miten ja missä vaiheissa opiskelijan oppimista ohjataan sekä missä vaiheissa opettaja antaa palautetta opiskelijan oppimisesta. Lisäksi voidaan kertoa missä vaiheissa ja millä tavalla vertaispalautetta annetaan ja annetaanko palaute yksilö- vai ryhmäpalautteena, kirjallisen vai suullisena.


Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet / Assessment Methods and Criteria

Kenttä on pakollinen.

Tässä kentässä ilmoitetaan millaisia arvioitavia osaamisen tuotoksia opiskelija tuottaa ja miten eri tavoin / vaihtoehtoisin tavoin opiskelija näyttää osaamistaan. Lisäksi ilmoitetaan onko käytössä opettajan arvioinnin lisäksi itsearviointi tai vertaisarviointi ja miten ne vaikuttavat arvosanan muotoutumiseen.

ECTS-kriteerien mukaan toteutuksilla on ilmoitettava oppimisteot, joilla oppija voi osoittaa saavuttaneensa osaamistavoitteet. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toteutuksille on kirjattava kaikki ne oppimisteot, joiden avulla opiskelijaa arvioidaan.

Esimerkkejä arviointimenetelmistä/arvioinnin perusteista:
– aineistotentti
– kirjallinen tai suullinen tentti
– koe/välikoe
– näyttökoe
– kirjallinen tuotos, esim. essee, raportti
– osaamisportfolio/työnäyte
– oppimispäiväkirja
– oppimistehtävä
– video tai nauhoite
– opponointi
– osallistuminen/läsnäolovaatimus
– työelämäpalaute
– vertaisarviointi

Lisätietoja opiskelijoille / Further Information

Tähän kenttään voit kirjoittaa haluamiasi tietoja esimerkiksi toteutuksen käytännön järjestelyistä, käytettävistä ohjelmistoista ja oppimisympäristöistä (esim. Moodle) ym.


Arviointiasteikko / Assessment Scale

Kenttä on pakollinen.

Tässä kentässä ilmoitetaan arviointiasteikko; 0-5 tai hyväksytty-hylätty.


Oppimisympäristöt / Learning Environments

Peppiin on nyt lisätty oma kenttä oppimisympäristölinkille. Siispä jatkossa kun käytät Moodlea opintojaksosi toteutuksessa, lisää Peppiin suoraan kurssialueellesi vievä linkki ja tuo linkki tulee näkyviin opintojaksosi toteutuksen perustietoihin opinto-oppaassa.

Ks. ohje IT-palveluiden ohjesivustolta: https://it.oamk.fi/11293


Toteutuksen osat

Voit lisätä toteutuksen osia jo tässä vaiheessa. Osa siirtyvät automaattisesti toteutuksen arviointiin. Katso ohje

Opintojaksojen toteutuksen osat – näin pääsemme helpommalla


Toteutussuunnitelman julkaisu

Kun toteutussuunnitelma on valmis, niin opettaja julkaisee sen painamalla oikeasta yläkulmasta ”Julkaise” painiketta. Tämän jälkeen toteutuksen status muuttuu julkaistuksi. Toteutussuunnitelma siirtyy www-opinto-oppaaseen ko. opintojaksokuvauksen yhteyteen, Oivan opinto-oppaaseen ja Oivan opintojaksotyötilaan. Siirtymisessä on muutaman tunnin viive. Julkaisun jälkeen opettaja voi halutessaan edelleen muokata toteutussuunnitelmaa ja tiedot päivittyvät opinto-oppaaseen/Oivaan. Opettaja voi myös halutessaan peruuttaa julkaisu painamalla oikeasta yläkulmasta ”Peruuta julkaisu” painiketta. Peruutetun julkaisun voi julkaista myöhemmin uudestaan.

Julkaistun toteutussuunnitelman tiedot vaikuttavat myös Koulutushaussa (uusi opintojaksohaku) ja Lukkarikoneessa (toteutusten haku).


Toteutussuunnitelmassa huomioitavaa

Toteutusaika tulee olla todellinen aikaväli, jolloin toteutus alkaa ja päättyy. Lukujärjestysten tekijät käyttävät tätä tietoa ja toteutusaika näkyy opiskelijoille.

– Pääsääntöisesti ilmoittautumisaika alkaa 30 päivää ennen toteutuksen alkamista ja päättyy 10 päivää toteutuksen alkamisen jälkeen. Erityistilanteessa toimitaan ktki-johtajan päätöksen mukaisesti, jolloin osasto vastaa opiskelijoiden ohjeistuksesta.

– Ilmoittautumisajan merkitseminen on tärkeää, jotta opiskelijat pääsevät itse ilmoittautumaan toteutuksille. Muutoin opettaja (tai muu koulutusosaston henkilö) joutuu lisäämään ryhmän/opiskelijat toteutukselle, jotta arvosanan antaminen on mahdollista.

– Toteutus- ja ilmoittautumisajat kirjataan Toteutukset >> Rytmitys- ja tilatoiveet ja ajoitus –välilehdellä >> Muokkaa ajoitusta ja lisätietoja

<< 4. Peppi: Toteutukset, opettajan työpöytä

« Takaisin

Tämä artikkeli julkaistiin kategorioissa henkilöstölle, Oamk , OHJE, Ohjeet & tiedotteet, Peppi and tagged . Lisää permalink suosikkeihisi. Seuraa tänne tulevia kommentteja RSS-feedin avulla. Jätä kommentti tai trackback: Trackback URL.

3 Kommentit

 1. Pertti Sillanpää
  Kirjoitettu 12.8.2015 kello 09:18:31 | Permalink

  Hei

  Käsite opetusmenetelmät ei mielestäni kuvaa kovin hyvin sitä, mistä on kyse. Parempi olisi oppimismenetelmät, joka korostaa opettajan roolin sijaan oppijan aktiivista tiedon rakentamista.

 2. Tanja Mehtonen
  Kirjoitettu 21.8.2015 kello 14:34:33 | Permalink

  Hei,

  Kiitos Pertti hyvästä kommentista. Täydennämme ohjeita tämän syksyn aikana myös koulutuksissa saatujen kommenttien perusteella.

  t.Tanja

 3. Eija Rajakangas
  Kirjoitettu 1.6.2017 kello 14:27:40 | Permalink

  Hei,

  Olisiko tuo Opetusmenetelmät mahdollista muuttaa muotoon Oppimismenetelmät, kuten jo edellinen kommentoija on ehdottanut.

Kirjaudu sisälle kommentoidaksesi tätä artikkelia